Mūsu kalnu atmiņas

Our Mountain Memories

Jāņa Līviņa piemiņai

In Memorium of Janis Livins

Par šo projektu

Mūsu kalnu atmiņas ir par pagājušiem laikiem, par cilvēkiem un mūžīgajiem kalniem.

Šī projekta pamatā ir materiāli no Jura Poļevska un Intas Poļevskas (Valteres) personīgā arhīva materiāliem. Visi attēli ir uzņemti laikā no 1976. līdz 1990.gadam ar tā laika fotoaparātiem un pieejamajām fotofilmām, līdz ar to attēlu tehniskā kvalitāte nav tik laba kā šī laika daudzu miljonu pikseļu digitālajiem attēliem.

Visi attēli ir uzņemti tā laika ceļojumos un ekspedīcijās pa dažādiem kalnu rajoniem. Šo ceļojumu galvenais mērķis nebija fotografēšana, bet gan sarežģītu kalnu maršrutu veikšana. Mēs sasniedzām daudzas virsotnes un veicām pārgājienus, kuri uzvarēja Latvijas čempionātos un ieguvām arī godalgotas vietas PSRS čempionātos. Mūsu iegūtās sudraba medaļas PSRS čempionātā par 6.kategorijas pārgājienu ZA Pamirā 1988.gadā ir PSRS laika Latvijas kalnu kāpēju augstākais sasniegums.

Tomēr, kā labi zina tie kas kāpj kalnos, ne jau medaļas ir svarīgas. Kalni ieplūst tavā dvēselē ar mežonīgo skaistumu, varenību un, lai sasniegtu mērķi, tev jāpārvar gan kalnu stāvās nogāzes, klintis un ledāji, gan savs fiziskais vājums, vēlme iet vieglākos ceļus. Te galvenais ir gara spēks un paļaušanās uz biedru, no kura ir atkarīga arī tava dzīvība. Diemžēl, to visu nevar parādīt fotogrāfijā, tur atspoguļojas tikai kalnu skaistums…

About this project

Our mountain memories are about times gone by, about people and eternal mountains.

This project is based on materials from the personal archives of Juris Polevskis and Inta Polevska (Valtere). All images were taken between 1976 and 1990 with the cameras and available films of that time, so the technical quality of the images is not as good as modern time digital images with many millions of pixels.

All the pictures were taken during trips and expeditions in different mountain areas of that time. The main purpose of these trips was not photography, but to take difficult mountain routes. We reached many peaks and made hikes, which won the Latvian championships and also won prizes in the USSR championships. The silver medals we won in the USSR Championship for the 6th category hike in the Northeast Pamira in 1988 are the highest achievement of Latvian mountain climbers during the USSR.

However, as those who climb mountains know, medals are not important. Mountains flow into your soul with wild beauty, grandeur, and in order to reach the goal, you have to overcome the steep slopes, cliffs and glaciers, as well as your physical weakness, the desire to follow the easiest paths. The main thing here is the strength of the spirit and reliance on a member, on whom your life also depends. Unfortunately, all this cannot be shown in the photo, only the beauty of the mountains is reflected there …

Kas ir kalnu pārgājiens

    Ir kalni un ir cilvēki. Jau kopš seniem laikiem cilvēku ceļā ir bijuši kalni, kurus nevar apiet, tāpēc bija jāmeklē vieglākie ceļi pār tiem – kalnu pārejas. Pār tām gāja ceļotāji un karavānas, kuras vadīja pavadoņi, kas labi pazina kalnus, takas, nometņu vietas. Kalni palika bīstama, maz izzināta teritorija līdz pavisam neseniem laikiem, kad cilvēki, kas bija attālinājušies no pirmatnējās dabas, apmetušies pilsētās, izjūtot vajadzību pēc dabīgā un sevis apliecināšanas, devās uz kalniem. Uzkāpšana kalnā paplašina redzējumu gan uz apkārtni, gan lietām un to būtību. Virsotnes sasniegšana ir grūts fizisks darbs, bet ļauj ieraudzīt pasauli. Vēlme pārbaudīt savas spējas lika izvēlēties arvien sarežģītākus uzkāpšanas ceļus un tā radās alpīnisms. Daudzus vilināja pirmatnējais ceļotāja gars, vēlme ieraudzīt jaunas, neredzētas vietas, izbaudīt pirmatklājēja emocijas un tā radās kalnu pārgājieni.

   Tas, par ko tiek stāstīts un rādīts šajā projektā ir savdabīgs pārgājienu un alpīnisma hibrīds – sporta kalnu tūrisms. Tas ir pārgājiens pa sarežģītu maršrutu. Izvēlas nevis vieglākās pārejas, bet gan tādus ceļus pār kalnu grēdām, kas maz atšķiras no alpīnisma maršrutiem, tikai uzdevums ir nevis uzkāpt virsotnē, bet gan pāriet pāri grēdai, tad nākošajai un tā līdz ir sasniegts mērķis. Protams, ka vietām var arī iet pāri virsotnēm, ja tas  iekļaujas maršrutā, uzkāpt kādā no tām, lai papriecātos par ainavu, bet galvenais uzdevums ir no punkta A sasniegt punktu B pa noteiktu maršrutu.

What is Mountain hiking?

There are mountains and there are people. From time immemorial, there have been mountains in the way of people that cannot be bypassed, so we had to look for the easiest ways over them – mountain passes. Travelers and caravans passed over them, led by guide who knew the mountains, trails and camp sites well. The mountains remained a dangerous, little-known territory until very recently, when people who had distanced themselves from the primeval nature settled in the cities, feeling the need for natural and self-affirmation, went to the mountains. Climbing a mountain expands the vision of both the surroundings and things and their essence. Reaching the summit is hard physical work, but it allows you to see the world. The desire to test their abilities led them to choose more and more difficult ascent routes, and so mountaineering arose. Many were attracted by the original spirit of the traveler, the desire to see new, unseen places, to enjoy the emotions of the pioneer, and this is how mountain hiking came about.

What is told and shown in this project is a peculiar hybrid of hiking and mountaineering – sports mountain tourism. It’s a trek along a difficult route. It is not the easiest transitions that are chosen, but the paths over the mountain ranges that are little different from the mountaineering routes, the only task is not to climb to the top, but to move across the ridge, then to the next one and so on until the goal is reached. Of course, places can also go over the peaks, if it fits into the route, climb one of them to enjoy the scenery, but the main task is to reach point B from point A along a certain route.

Kalni / Mountains

Kaukāzs
Tjanšans
Pamirs
Starpsezonas
Citi kalni

Kalnos mēs esam gājuši kopā ar daudziem neparastiem cilvēkiem. Tomēr par savu komandu mēs saucam tieši tos biedrus, ar kuriem kopā mēs veicām 1986.gada  5.kategorijas pārgājienu starpsezonā Sugana grēdā Kaukāzā, kad 4000 metru augstumā, sākoties ļoti sliktiem laika apstākļiem,  mēs izdzīvojām un spējām atgriezties mājās, kā arī Edvīnu, Ilgvaru un Imantu, ar kuriem kopā veicām 1987. un 1988. gada pārgājienus Pamirā.

Par viņiem nedaudz aprakstīts šeit.

We have gone to the mountains with many extraordinary people. However, we call our team exactly the members with whom we made a Category 5 hike in the off-season in the Sugan Ridge in the Caucasus in 1986, when at an altitude of 4000 meters, in very bad weather, we survived and successfully return home, as well as Edvins, Ilgvars and Imants, with whom we hiked in the Pamirs in 1987 and 1988.

A little about them is described here.

Mūsu ceļojumi / Our Expeditions

apskatīt / go to

 

Latvijas Valsts Universitāte regulāri rīkoja ziemas brīvdienās studentu braucienus uz kalniem ar iespēju būt Latvijai neraksturīgā vidē, iepazīt kalnus, izbaudīt slēpošanas priekus. Mēs tos izmantojām arī lai iepazītos neformālos apstākļos un sagatavotos nopietniem vasaras pārgājieniem. Zināms bonuss bija arī tas, ka šie braucieni izmaksāja salīdzinoši ļoti maz.

 

The State University of Latvia regularly organized student travels to the mountains during the winter holidays with the opportunity to be in an uncharacteristic environment of Latvia, to get to know the mountains, to enjoy the  skiing. We also used them to get acquainted in informal conditions and to prepare for serious summer hikes. Another known bonus was that these trips were cheap.

apskatīt / go to

 

Kaukāzs toreiz bija  Latvijai tuvākie pieejamie lielie kalni (uz Alpiem toreiz nedrīkstēja braukt). Kaukāzs ir ļoti skaisti kalni un tur ir iespējams veikt visdažādāko grūtības kategoriju pārgājienus.

 

At that time, the Caucasus was the nearest available highest mountains to Latvia (it was not allowed to go to the Alps at that time). The Caucasus are very beautiful mountains and it is possible to go hiking in all categories of difficulty.

apskatīt / go to

 

Tjanšans ir kalnu sistēma Centrālāzijā. Vairāk nekā 2500 km garās kalnu sistēmas vidusdaļā atrodas viens no pasaulē lielākajiem augstkalnu ezeriem - Isikuls. Mēs savus pārgājienus veicām ziemeļos no tā - Aizili Alatau un Kungei Alatau grēdās, kā arī dienvidos no Isikula ezera - Terskeja Alatau grēdā.

 

Tianshan is a mountain system in Central Asia. In the middle of the more than 2,500 km long mountain system is one of the largest alpine lakes in the world - Issyk Kul. We made our mountain hikes north of it - Trans-Ili Alatau and Kyungey Alatau Ranges, and south of Issyk Kul - Terskey Alatau Range.

apskatīt / go to

 

1981.gada ceļojums bija DR Pamira rietumu daļā - Iškašimas grēdā, bet 1983.gadā austrumos no tā - Šahdaras grēdā.

 

In 1981, the mountain hike was in the western part of SW Pamir - in the Ishkashim Range, and in 1983 - in the east of it - in the Shakhdara Range.

apskatīt / go to

 

Sarežģīts pārgājiens pa vienu no augstākajiem un skaistākajiem Pamira  rajoniem - Aizalaja grēdu un tās atzariem.

 

Difficult mountain hike in one of the highest and most scenic region of the Pamirs - the Trans-Alay Range.

apskatīt / go to

 

Mēs veicām kalnu pārgājienus ne tikai vasarā, bet arī pavasarī un ziemā, kad kalnos parasti slēpo, nevis iet ar kājām pa sarežģītiem maršrutiem. Tas bija viens no mūsu izaicinājumiem.

 

Our mountain hikes were not only in summer, but also in spring and winter, when people usually ski in the mountains instead of climbing on difficult passes and peaks. It was one of our challenges.

apskatīt / go to

 

Šahdaras grēdā, DR Pamira vasarai netipiskos laika apstākļos ar biežiem nokrišņiem, veicām sarežģītu maršrutu ar pirmizietām pārejam un tehniskiem klinšu posmiem.

 

In the Šahdara ridge, in unusual weather conditions for summer in SW Pamir with frequent precipitation, we made a difficult mountain hike with first ascent mountain passes and technical rock climbings.

apskatīt / go to

 

Tehniski sarežģīts maršruts ar uzkāpšanu Ibn Sīnas (Ļeņina) virsotnē.

 

Challenging mountain hike with ascent to the Ibn Sina (Lenin) Peak.
 

apskatīt / go to

 

Ļoti skaisti, viegli pieejami kalni.

 

Beautiful, easy access mountains.

 

apskatīt / go to

 

Grūti sasniedzama kalnu grēda Austrumsibīrijā.

 

A hard-to-reach mountain range in Eastern Siberia.

apskatīt / go to

 

Ceļojums uz tuksnesi un Kopetdaga kalniem.

 

Travel to the Karakum desert and the Kopetdag Mountains.

Šajā sarakstā nav iekļauti visi mūsu ceļojumi. Mēs aprakstītajā periodā vēl esam pabijuši Karpatos, Altajā un protams ļoti daudz ceļojuši pa Latviju, arī ar laivām pa upēm. Ceram, ka nākotnē izdosies aprakstīt arī šos piedzīvojumus.

This list does not include all of our trips. During the described period, we have been to the Carpathians, the Altai and, of course, traveled a lot in Latvia, also by boat along the rivers. We hope that in the future we will be able to describe these adventures as well.

Kāpēc tagad?

  • Jo tālāk esi no notikumiem, jo labāk spēj tos novērtēt.
  • Iepriekšējos gadus, mēs bijām aizņemti ar citām lietām (ģimene, bērni, darbs, ikdienas rutīna) un tikai tagad spējām izbrīvēt laiku, lai atgrieztos pagātnes atmiņās.
  • Visi attēli, ko šeit redzat, ir uzņemti pirms 31-45 gadiem kā diapozitīvi un tikai tagad ir radušās tehniskās iespējas tos pārveidot kvalitatīvā digitālā formātā. Mēs izmantojām OpticFilm 8200i skeneri un SilverFast SE Plus 8 programmatūru.
  • Šī lapa, protams, nav pati pilnība, bet tā tika veidota no sirds un par godu visiem, kas ir kāpuši kalnos, gan toreiz, gan tagad.

Why now?

  • The further away you are from the events, the better you are able to evaluate them.
  • In previous years, we were busy with other things (family, children, work, daily routine) and only now were we able to free up time to return to past memories.
  • All the images you see here were taken 31-45 years ago as slides and only now are the technical possibilities to convert them into a high-quality digital format. We used an OpticFilm 8200i scanner and SilverFast SE Plus 8 software.
  • This page, of course, is not perfect, but it was created from the heart and in honor of all who have climbed the mountains, then and now.
error: Alert: Content is protected !!