LVU ziemas turiādes

Latvian State University students winter travels

1977 - 1980

Ziemas turiādes

Studējot Latvijas Valsts Universitātē, studentiem bija iespējas piedalīties dažādās sporta un tūrisma aktivitātēs. Populāras bija ziemas turiādes, kad vairāk kā simts studentu, sadalīti grupās apmēram pa desmit, devās uz Kaukāza kalniem veikt pārgājienus ar slēpēm. Grupas vadīja pieredzējušākie studenti un tās komplektējās no dažādu fakultāšu studentiem. Šo pasākumu organizēja un atbalstīja LVU sporta klubs. Brauca uz kalniem parasti ar vilcienu, kas gan aizņēma trīs – četras dienas, bet bija salīdzinoši ļoti lēti, un studenti jau vienmēr prot jautri pavadīt laiku. Aizbraucot līdz kalniem, grupas parasti apmetās vietējās skolās, kultūras namos vai pie viesmīlīgiem iedzīvotājiem un tad devās pārgājienos, kuru laikā nakšņoja teltīs vai ganu būdās.
Pirmo reizi šādā turiādē, kas notika Centrālajā Kaukāzā Bezengijā piedalījāmies 1977. gada janvārī. Sešu studentu grupu, kuras sastāvā bija arī Juris, vadīja Inta. Togad sniega kalnos bija ļoti maz, slēpes lielākoties nesām uz muguras, toties bija lielisks deviņu kilometru nobrauciens pa Bezengijas ledāju.
Nākošajā 1978.gada turiādē Rietumkaukāzā Arhīzā, Juris vadīja grupu, kurā bija arī Viesturs un Edvīns, bet Inta gāja kā dalībnieks citā grupā. Arhīzas rajonā togad bija ļoti daudz dziļa sniega, tāpēc pa ielejām varēja pārvietoties tikai ar slēpēm.
1979. gada turiāde notika Rietumkaukāzā, austrumos no Elbrusa. Jura vadītā grupa veica otrās kategorijas slēpotāju pārgājienu, kura laikā slēpojām, uzkāpām dažās vienkāršās pārejās, kā arī peldējāmies karstajos avotos. Grupas sastāvā bija arī Inta.
Tika apgūti arī citi Kaukāza rajoni Tā 1980.gadā devāmies uz Gruziju, Mazo Kaukāzu, kur DA no Boržomi, Bakuriani apkaimē, kur Juris vadīja otrās kategorijas kalnu-slēpotāju pārgājienu ar piecām pārejām. Skaistie, mežiem klātie, sniegotie kalni un viesmīlīgie iedzīvotāji atstāja neaizmirstamus iespaidus.
Ziemas turiādes bija interesanti, sportiski pasākumi, kuru laikā studenti varēja atpūsties no mācībām un iegūt jaunus draugus. Ceļojuma laikā iepazinām citu tautu kultūru un tradīcijas. Daudziem tas bija dzinulis, lai pievērstos kalnu tūrismam kā sportam.

Winter ski-tours

While studying at the State University of Latvia (LSU), students had the opportunity to participate in various sports and tourism activities. Winter tours were popular, when more than a hundred students, divided into groups of about ten, went to the Caucasus Mountains to go skiing. The groups were led by the most experienced students and were composed of students from different faculties. This event was organized and supported by LSU Sports Club. They went to the mountains usually by train, which took three to four days, but was relatively cheap, and students always know how to have fun. Going up to the mountains, the groups usually stayed in local schools, houses of culture or hospitable natives and after that went on ski tours, spending the nights in tents or shepherd’s huts.
We first took part in such a tour in the Central Caucasus in Bezengi in January 1977. A group of six students, including Juris, was led by Inta. At that time there was very little snow in the mountains, we mostly carried skis on our backs, but there was a great nine-kilometer descent along the Bezengi Glacier.
During the next 1978 tour in the West Caucasus in Arhiz, Juris led a group that included Viesturs and Edvīns, but Inta went as a member of another group. There was a lot of deep snow in the mountains that year, so you in the valleys could go only skiing.
The 1979 tour took place in the West Caucasus, east of Elbrus. The group led by Juris made the second category ski-tour, during which we skied, climbed some simple passes, as well as swam in hot springs. Inta also included the group.
Other districts of the Caucasus were also visited. So in 1980 we went to Georgia, the Lesser Caucasus, where SE of Borjomi, near Bakuriani, where Juris led a second category ski-tour with five passes. The beautiful, foresty, snow-capped mountains and hospitable natives left an unforgettable impressions.
Winter tours were interesting, sporting events during which students could relax from study and make new friends. During the trip we got to know the culture and traditions of other nations. For many of us ski-tours was the stimulus to focus on mountain hiking as a sport.

error: Alert: Content is protected !!