Pamirs

Pamir

Pamirs ir kalnzeme Centrālāzijā. Lielākā daļa izvietojusies Tadžikistānas autonomijā Kalnu Badahšānā, bet atsevišķas grēdas vai to priekškalnes iestiepjas Kirgizstānā ziemeļos, Ķīnā austrumos un Afganistānā dienvidos. Kopējā platība tiek lēsta ap 120 000 km², no kuriem ap 1200 km² klāj mūžīgais sniegs un ledus. Vidējais augstums ir 3600—4400 metru v. j. l., klimats sauss un vēss un šeit dzīvojošās pamiriešu tautas apdzīvo galvenokārt upju ielejas un starpgrēdu zāļainos līdzenumus, ko dēvē par «pamiriem».
The Pamir Mountains are a mountain range between Central Asia, South Asia, and East Asia, at the junction of the Himalayas with the Tian Shan, Karakoram, Kunlun, and Hindu Kush. They are among the world’s highest mountains. The Pamir Mountains lie mostly in the Gorno-Badakhshan Province of Tajikistan. To the north, they join the Tian Shan mountains along the Alay Valley of Kyrgyzstan. To the south, they border the Hindu Kush mountains along Afghanistan‘s Wakhan Corridor. To the east, they extend to the range that includes China‘s Kongur Tagh, in the “Eastern Pamirs”, separated by the Yarkand valley from the Kunlun Mountains.

Mūsu pārgājieni Pamirā / Our mountain hikes in Pamir

1981.gads DR Pamirs / SW Pamir 1981

Pamira kalnus pirmoriez iepazinām 1981.gadā veicot 5. kategorijas pārgājienu, ko vadīja Staņislavs Krakops. Tajā piedalījās Inta un Juris, kā arī Atis, Biruta, Aloizs, Raimonds un Gunārs. Mēs izgājām maršrutu: Garmčašma – Desjati pāreja (2A 5000m) – Lazurītu pāreja (2B* 5300m) – Sjurpriz pāreja (3A 5300m) – Latvijas Valsts universitātes 50 gadu pāreja (1B* 5270m) – Majakovska virsotne (2B* 6096m) – Daršai pāreja (1B 5000m) – Dņepropetrovskas tūristu pāreja (2B* 5400m) – Kazačij Dozor pāreja (3A* 5350m) – Pjandžas ieleja. Pārgājiens bija ļoti interesants, lieliski, saulaini laika apstākļi, uz ledājiem kalgaspori. Izpeldējāmies Garmčasmas karstajos avotos, apskatījām vienu no retajām lazurīta atradnēm, uzkāpām Majakovska virsotnē, kas Jurim un Intai bija pirmais seštūkstošnieks. Ārā braucot gar Pjandžas upi, kas ir Afganistānas un PSRS robežupe, jutām Afganistānas kara tuvumu.

We first went to the Pamir Mountains in 1981 on a 5th Category mountain hike led by Stanislavs Krakops. Inta and Juris, as well as Atis, Biruta, Aloizs, Raimonds, Gunars participated in it. We went the route: Garmchashma – Destiti Pass (2A 5000m) – Lazurite Pass (2B* 5300m) – Sjurpriz Pass (3A 5300m) – 50 years of the State University of Latvia Pass (1B* 5270m) – Mayakovsky Peak (2B* 6096m) – Darshai Pass (1B 5000m) – Dnepropetrovsk tourist Pass (2B* 5400m) – Kazachiy Dozor Pass (3A* 5350m) – Punjab valley. The mountain hike was very interesting, weather was great and sunny, on the glaciers calgaspors (Penitente). We swam in the hot springs of Garmchasma, saw one of the rare deposits of lazurite, climbed to the top of Mayakovsky Peak, which was the first six thousandth of Juris and Inta. Driving outside along the Pyandzh River, which is the border between Afghanistan and the USSR, we felt the closeness of the Soviet-Afghan war.

1983.gads DR Pamirs / SW Pamir 1983

DR Pamirā atgriezāmies pēc diviem gadiem, šoreiz Ulda Alkšņa vadībā. Bez Jura, Intas un Edvīna, grupā bija arī Antra, Varis, Ārijs un Juris Š. Kā jau ierasts, iebraukšana rajonā notika pa Pamira traktu 580km no Dušanbe līdz Horugai ar gadījuma kravas automašīnām. Šoreiz maršruts bija tālāk uz austrumiem Šahdaras grēdā: Seidža ciems – Zardiva-Šobika pāreja (1A 4110m) – D Šobika pāreja (2B 5020m) – Latviešu strēlnieku pāreja (2B 5550m) – Ganzeka pāreja (2A 5140m) – Džentiva pāreja (2B 5120m) – Marko Polo pāreja (2B* 5607m) – Vranga pāreja (1A 4950m) – VRHAC pāreja (1B 4910m) – Nišgara pāreja (3A 5610m) – Vranga ciems. Pirmo reizi tika izietas vienas no augstākajām pārejām Šahdaras grēdā, kurām tika doti Latviešu strēlnieku un Marko Polo nosaukumi. Pārgājiens izcēlās ar brīnišķīgiem augstkalnu skatiem uz ledus klātām virsotnēm, strīpainām klintīm un uz Hindukuša kalnu grēdu.

We returned to DR Pamir after two years, this time under the leadership of Uldis Alksnis. In addition to Juris, Inta and Edvins, the team also included Antra, Varis, Arijs and Juris S. As usual, entry into the area took place via the Pamir highway along, 580 km from Dushanbe to Khorugh by hitchhiking trucks. This time the route was further east in the Shahdara Range: Seidzh Village – Zardiv-Shobik Pass (1A 4110m) – D Shobik Pass (2B 5020m) – Latvian Riflemen Pass (2B 5550m) – Ganzek Pass (2A 5140m) – Dzhentiv Pass (2B 5120m) – Marco Polo Pass (2B* 5607m) – Vrang Pass (1A 4950m) – VRHAC Pass (1B 4910m) – Nishgar Pass (3A 5610m) – Vrang Village. We crossed two of the highest transitions in the Shahdar Range as first-ascent, for the which was given the names of Latvian Riflemen and Marco Polo. The mountain hike also stood out with its wonderful scenic views to the icy peaks, striped clifs and Hindu Kush mountain range.

1985.gads ZA Pamirs / NE Pamir 1985

Uldis Alksnis ir zinošs un talantīgs kalnu pārgājienu vadītājs. Kad viņš piedāvāja piedalīties augstākās grūtību kategorijas pārgājienā Aizalaja grēdā, Ļeņina (tagad – Ibn Sina (Avicennas) 7134m) virsotnes rajonā, visi ar sajūsmu piekrita. Grupā bija Juris, Inta, Edvīns, kā arī Mudīte, Antra, Arvīds, Ārijs, Raitis, Varis un Imants. Divdesmit četrās dienās izgājām maršrutu: Kaškasu ciems – Komana ledājs – Krasnij pāreja (2A 4310m) – Oktobra 60g. pāreja (2B 4930m) – Ļeņina ledājs – Zelta Teļa un R Mira pārejas (2A 4969m) – Koržeņevska ledājs – Latvijas pāreja (3B 6200m) – Oktobra ledājs – Gorbunova pāreja (2B 5700m) – Markansu tuksnesis – Karadžilgas upe – Oktobra pāreja (2B* 5900m) – L Saukdaras ledājs – traverss: Kriļenko pāreja, Spartaka virsotne, Koržeņevska pāreja (3A 6194m) – Koržeņevska ledājs – Bordobas ciems. Spilgtākie, atmiņā no šī pārgājiena palikušie iespaidi, ir vairāk kā 6500m augstās, ledus un sniega klātās virsotnes, desmitiem kilometru garie ledāji, Markansu augstkalnu tuksnesis, saliedētā grupa.

Uldis Alksnis is a knowledgeable and talented mountain hiking leader. When he offered to take part in the highest difficulty mountain hike in the Trans-Aalay range, in the  Lenin (now Ibn Sina (Avicenna) 7134m) Peak area, everyone gladly accepted. The team included Juris, Inta, Edvins, as well as Mudite, Antra, Arvids, Arijs, Raitis, Varis and Imants, in twenty-four days went the route: Kashkasu Village – Koman Glacier – Krasny Pass (2A 4310m) – October 60y Pass (2B 4930m) – Lenin Glacier – Golden Calf and West Mira Passes (2A 4969m) – Korzenevsky Glacier – Latvia Pass (3B 6200m) – October Glacier – Gorbunov Pass (2B 5700m) – Markansu Desert – Karadzilga River – Oktobra Pass (2B* 5900m) – Big Saukdara Glacier – traverse: Krylenko Pass, Spartak Peak, Korzenevsky Pass (3A 6194m) – Korzenevsky Glacier – Bordoba Village. The most amazing impressions left in the memory of this hike are the more than 6500m high ice and snow covered peaks, tens of kilometers long glaciers, the Markansu high mountain plateau desert, a close-knit team.

1981

No Staņislava Krakopa kolekcijas / From the collection of Stanislavs Krakops

1983

1985

error: Alert: Content is protected !!