Mūsu komanda

Our team

Juris Poļevskis

Šī projekta autors un komandas kapteinis. Sācis kāpt kalnos 1977.gadā, studējot Latvijas Valsts universitātes fiziķos. Veicis 24 kalnu pārgājienu, 13 no tiem bijis vadītājs. Pieckārtējs Latvijas čempions kalnu tūrismā. Ar savu komandu ieguvis medaļas PSRS čempionātos – bronzu 1987.gadā un sudrabu 1988. gadā. Latvijai atgūstot neatkarību, no 1990. gada savu enerģiju un pieredzi velta Latvijas Zemessardzes veidošanai un dienestam Latvijas armijā. Šobrīd ir atvaļināts Latvijas armijas pulkvedis, turpina nodarboties ar saviem hobijiem – fotografēšanu, programmēšanu un medībām.

Author of this project and team leader. He started climbing mountains in 1977, studying physics at the State University of Latvia. He has done 24 mountain hikes, 13 of them have been guides. Five-time Latvian champion in mountain hiking. With his team he won medals in the USSR championships – bronze in 1987 and silver in 1988. After Latvia regained its independence, since 1990 it has been devoting its energy and experience to the formation of the Latvian National Guard and service in the Latvian Army. Currently, he is retired Latvian Army colonel, continues to pursue his hobbies – photography, programming and hunting.

o52a
z402

Inta Poļevska (Valtere)

Jura sieva un galvenais iedvesmotājs. Šī projekta līdzautors. Skolotāja trešajā paaudzē. Sākusi kāpt kalnos 1976. gadā, vēl pirms studijām Latvijas Valsts Universitātes matemātiķos. Bija Jura pirmā vadītāja kalnos, trīs gadus vēlāk viņi apprecējās. Turpmākajos gados kopā veikti gan sarežģīti kalnu pārgājieni, gan radīti četri bērni. Piedalījusies 18 kalnu pārgājienos, septiņi no tiem augstākās grūtību kategorijas (5-6), augstākais kalns kas sasniegts 7134m. No bērniem un kalniem brīvajā laikā pedagoga karjera no skolotājas līdz skolas direktorei. Šobrīd darbs bāriņtiesā un gatavošanās iet pensijā.

Juris wife and main inspirer. Co-author of this project. She is a third generation teacher. He started climbing mountains in 1976, before studying mathematics at the State University of Latvia. Juris first leader in the mountains, three years later they married. In the following years, both difficult mountain hikes and four children were born. Participated in 18 mountain hikes, seven of them in the highest difficulty category (5-6), the highest mountain reached 7134m. From children and mountains in their free time, a teacher’s career from a teacher to a school principal. Currently working in an orphan’s court and preparing to retire.

Viesturs Silamiķelis

Sācis iet kalnos kopā ar Intu un Juri 1977.gadā. Kalnos gājis daudz sarežģītu pārgājienu. Fiziķis, Jura kursabiedrs. Izcils speciālists tehnikas, mehānikas un jebkuros citos remontdarbos. Kalnos, ārpus civilizācijas un servisa iespējām spēj salabot visu – no zābaka līdz prīmusam. Radījis daudz unikāla, kvalitatīva pašizgatavota inventāra un ekipējuma kuru skaitā izceļas titāna ledus āķi un īpašas konstrukcijas autoklāvi. Šobrīd turpina strādāt zinātnes jomā.

Started going to the mountains with Inta and Juris in 1977. There have been many difficult hikes in the mountains. Physicist, Juris study mate. An outstanding specialist in machinery, mechanics and any other repair work. In the mountains, beyond the possibilities of civilization and service, it is able to repair everything – from a boot to a primus stowe. Has created many unique, high-quality self-made inventory and equipment, including titanium ice hooks and specially designed autoclaves. He is currently working in the field of science.

nn40
u362a

Jānis Gailītis

Komandas vecākais dalībnieks, bet arī sportiskākais – piedalījies daudzos maratonos, slēpotāju maratonos, velomaratonos. Viņa humors un spēja pasmieties arī par sevi ir lielisks atbalsts grūtos brīžos. Izceļas ar kārtības mīlestību un gādību par citiem. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kuras procesos Jānis iekļāvās ar sirdi un dvēseli, viņš, pateicoties izcila meistara talantam, izveidoja kokapstrādes uzņēmumu, kura radītās kāpnes grezno mājas Latvijā un Vācijā. Jānis joprojām daudz ceļo, staigā pa kalniem, apceļo Latviju.

The oldest member of the team, but also the most athletic – participated in many marathons, ski marathons, cycling marathons. His humor and ability to laugh at himself is a great support in difficult times. Characterized by the love of order and care for others. After regaining Latvia’s independence, in the processes of which Janis joined with his heart and soul, he, thanks to the talent of an excellent master, established a wood processing company, the stairs of which adorn the houses in Latvia and Germany. Janis still travels a lot, walks in the mountains, travels around Latvia.

Dainis Silevičs

Jūrnieks, elektriķis, mednieks un fotogrāfs. No jūrnieka nāk ceļotāja gars, no elektriķa, gandrīz kā no sapiera, – nekad nedrīkst kļūdīties, no mednieka – spēja izdzīvot jebkādos apstākļos un atrast ēdamas zālītes un puķītes, bet no fotogrāfa – spēja to visu iemūžināt, reizēm ļoti poētiskās rindās. Bet, ja nopietni, tad tikai labi iepazīstot Daini, caur pasmago raksturu un aso mēli, izceļas patiess un sirsnīgs draugs.


Sailor, electrician, hunter and photographer. From the sailor comes the spirit of a traveler, from an electrician, almost like a sapper – never make a mistake, from a hunter – the ability to survive in any conditions and find edible grasses and flowers, but from the photographer – the ability to immortalize it all, sometimes in very poetic lines. But, if seriously, then only by getting to know Dainis well, through a difficult character and a sharp tongue, a true and sincere friend stands out.

ee15
nn07

Jānis Līviņš

Komandas jaunākais biedrs. Uzticams, labsirdīgs, mierīgs, spēcīgs, labprāt uzņēmās sarežģītos posmos iet kā pirmais. Mēs saucām viņu par Stipro Jāni, uz viņu vienmēr varēja paļauties. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pievērsās apdrošināšanas biznesam, turpināja nodarboties ar sportu, medībām, piedalījās Stipro skrējienos, maratonos un daudz ceļoja, tiesa gan nevis sarežģītus maršrutus, bet ar ģimeni. Un viena šāda ceļojuma laikā, vienkārši braucot no kalna,  2016.gada martā Jāņa sirds apstājās. Šis  projekts – “Mūsu kalnu atmiņas” ir veltījums Jānim un viņa piemiņai.

The youngest member of the team. Trustworthy, kind-hearted, calm, strong, gladly undertook difficult stages to go as the first. We called him Strong John, he could always be relied on. After regaining Latvia’s independence, he turned to the insurance business, continued to engage in sports, hunting, participated in strong races, marathons and traveled a lot, although not with difficult routes, but with his family. And during one such trip, simply driving down the hill, in March 2016, Jan’s heart stopped. This project – “Our Mountain Memories” is a tribute to Janis and his memory.

Ilgvars Pauls

Komandā kopš 1987.gada. Te arī guva pirmo nopietno kalnu pieredzi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990.gadā, kad daudzi mūsu komandas biedri vairāk pievērsās Latvijas problēmām, Ilgvars turpināja aktīvi kāpt kalnos un 1993.gadā sasniedza savu pirmo astoņtūkstošnieku – Dhaulagiri (8167m), tam sekoja Čooiju (8201m), Everests (8848m), Šisapaangma (8012m), Gašerbrums (8035m). Ilgvars ir pirmais latvietis, kurš uzkāpis visu kontinentu augstākajās virsotnēs. Pēc profesijas inženieris celtnieks, šobrīd strādā savā specialitātē un ir piedalījies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecībā un citos svarīgos projektos.

In the team since 1987. It was also the first serious mountain experience here. After the restoration of Latvia’s independence in 1990, when many members of our team focused more on Latvia’s problems, Ilgvars continued to actively climb the mountains and in 1993 reached his first eight thousandths – Dhaulagiri (8167m), followed by Chooija (8201m), Everest (8848m), Shiapaangma (8012m), Gasherbrum (8035m). Ilgvars is the first Latvian to climb the highest peaks of all continents. He is a civil engineer by profession, currently working in his specialty and has also participated in the construction of the National Library of Latvia and other important projects.

nb71
t312

Imants Karelis

Komandā ienāca kopā ar Ilgvaru, jo abi ir no Cēsīm. Viens no tiem, uz kuru var vienmēr paļauties. Līdzsvarots, uzticams kalnos kāpējs, nekad nav sūdzējies vai kurnējis par grūtībām vai jebkādu problēmu. Drosmīgs, stiprs, labs pārgājienu biedrs, “vezuma vilcējs”, pacietīgi uzņemas un paveic vissmagākos  un nepatīkamākos rutīnas darbus.

He joined the team together with Ilgvars, because both are from Cēsis. One of them you can always count on. A balanced, reliable climber, never complained or grumbled about difficulties or any problem. A brave, strong, good hiking companion, hard working, patiently takes on and performs the most difficult and unpleasant routine duties.

Iveta Velme

Komandā kopš 1986.gada. Labestīga, pacietīga, dzīvespriecīga, ar spēju uzmundrināt biedrus vissmagākajos brīžos. Visa mūsu komanda spēj ar smaidu pārvarēt grūtības, tomēr Iveta izceļas ar īpašu optimismu un arī fiziski spēj sekot vissarežģītākajos posmos. Pēc izglītības ķīmiķis, visu mūžu darbojās ar specialitāti saistītās nozarēs. Turpina daudz ceļot, aizraujas ar nūjošanu.

In the team since 1986. Kind, patient, merry, with the ability to cheer up members in the most difficult moments. Our whole team is able to overcome difficulties with a smile, but Iveta stands out with special optimism and is also physically able to follow the most difficult stages. As a chemist, she worked all his life in specialty-related industries. She continues to travel a lot, is passionate about Nordic walking.

v232
ll01

Edvīns Zariņš

Jura kursa biedrs no studiju laikiem Latvijas Valsts universitātes fiziķos. Gājuši kopā daudzus pārgājienus kopš LVU ziemas turiādēm. Ceļabiedrs ar kuru var droši doties vissarežģītākajos un smagākajos pārgājienos. Edvīns ir mierīgs, nosvērts, izturīgs, teicams sasaites biedrs. Kopā esam veikuši augstāko kategoriju pārgājienus 1981., 1982., 1983., 1985. un 1988.gadā.

Juris study mate from the time of physics at the State University of Latvia. Travelings together since the winter activities of LVU. Mauntain hicker with whom you can safely go on the most difficult and hard climbings. Edvins is a calm, balanced, durable, excellent companion. Together we have made the highest category hikes in 1981, 1982, 1983, 1985 and 1988.

error: Alert: Content is protected !!