Dienvidrietumu Pamirs

SW Pamir

1987

5.kategorija

Apraksts

Pārgājiens tika veikts Dienvidrietumu Pamirā Šahdaras grēdā. Tāpat kā visā Rietumu Pamirā te kalniem raksturīgas alpīnās reljefa formas ar lieliem absolūtajiem un relatīvajiem augstumiem. Augstākās rajona virsotnes atrodas Šahdaras grēdas A un R daļā, vairākas no tām ievērojami pārsniedz 6000m augstumu, kā piemēram Marksa (6726m) un Engelsa (6510m) virsotnes. DR Pamirs ir diezgan nomaļš rajons, no Horogas (Kalnu Badahšanas administratīvais centrs, 30000 iedzīvotāju) tur var nokļūt pa diviem ceļiem: no ziemeļiem pa Šahdaras ieleju un no dienvidiem pa Pjandžas ieleju. Tajā laikā pa šiem abiem ceļiem iebraukt ar gadījuma kravas automašīnām nebija problēmas, vajadzēja tikai pacietību (kā jau visur Austrumos, te neviens nekur nesteidzas) un sarunu vedēja dotumus, vietējie iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi. Šobrīd ceļošana reģionā varētu būt apgrūtināta Afganistānas konflikta dēļ. Tā kā Juris un Inta šajā rajonā jau bija veikuši divus pārgājienus, tad mēs, balstoties uz šo pieredzi, spējām izstrādāt interesantu maršrutu, kurā iekļāvām divas pilnīgi jaunas, iepriekš neviena neietas pārejas. Tām devām nosaukumus Klāva Elsberga pāreja un Čapdaras pāreja. Lai gan šajā rajonā ir sauss, kontinentāls klimats un vasaras laikā parasti ir ļoti maz nokrišņu, šis bija netipisks gads ar apmākušos laiku un biežu snigšanu, kas radīja paaugstinātu lavīnbīstamību. Pārgājiens izdevās ļoti interesants un tehnisks.

Description

The Expedition was made in the Southwestern Pamir in the Shahdar Range. As in the whole of the Western Pamir, the terrain is characterized by alpine terrain and high absolute and relative heights. The highest peaks are located in the eastern and western parts of Shahdar range, several of which are significantly above 6000m, such as the Marks (6726m) and Engels (6510m) peaks. DR Pamirs is a rather remote area, from Horoga (the administrative center of Gorno-Badakhshan Autonomous Region, 30,000 inhabitants) can be reached by two roads: from the north through the Shahdar Valley, from the south through the Pandzh River Valley. At that time, it was not a problem get along these two roads with hitchhiking, it was only necessary to have patience (as everywhere in the East, no one rushes here) and the talents of the negotiator, the locals are very responsive. Currently, travel in the region could be hampered by the conflict in Afghanistan. Since Juris and Inta had already made two hikes in this area, we were able to develop an interesting route based on this experience, which included two completely new, previously untapped crossing mountains. We gave them the names Klavs Elsbergs Pass and Chapdar Pass. Although the area has a dry, continental climate and usually very little rainfall during the summer, this was an atypical year with cloudy weather and frequent snowfall, which increased risk of avalanches. The mountain hike was very interesting and challenging.

Maršruts / Route

Te visi satiekamies pēc iebraukšanas un pārtikas ienesieniem un sākam pārgājienu.


Here we all meet after hitchhiking and start our mountain hike.

Radiāla uzkāpšana aklimatizācijas nolūkos. Brīnišķīgs skats uz Marksa un Engelsa virsotnēm.

 

Radial ascent for acclimatization purposes. Wonderful view of the peaks of Marx and Engels.

Mūsu lineārā maršruta pirmā pāreja. Vienkārša uzkāpšana kuru apgrūtina aklimatizācijas trūkums.

 

The first pass of our linear route. Easy climbing made tough by the lack of acclimatization.

Šo pirmizieto pāreju tā nosaucām par godu jaunajam, talantīgajam latviešu dzejniekam un tulkotājam Klāvam Elsbergam, kurš traģiski gāja bojā 28 gadu vecumā 1987.gada februārī. Sarežģītākais posms -pārejas noeja pa gandrīz vertikālu klinti.

 

We named this first time crossed pass in honor of the young, talented Latvian poet and translator Klavs Elsbergs, who tragically died at the age of 28 in February 1987.
The most difficult stage - the abseiling along almost vertical cliff.

Uzejā tehniski sarežģīta  ledus siena, nākas izmantot ledusāķus un ledusāmurus.

 

Ascending a steep ice slope we use ice axes and ice screws.
 

Jauns ceļš pāri klinšu korei starp Sarijamgas un Čapdaras ledājiem.

 

The new pass across the rocky ridge between the Sarijamga and Chapdara glaciers.

Šo mūsu 1983. gadā Ulda Alkšņa grupas sastāvā atklāto un Z-D virzienā izieto pāreju, veicam pirmoreiz pretējā D-Z virzienā.

 

Mountain pass which was discovered by our Uldis Alksnis group in 1983 and crossed in the N-S direction, we crossed first time in the opposite S-N direction.

Skaists augstkalnu ezeriņš ar labām nometnes vietām pie tā.

 

Scenic alpine lake with good camp sites by it.

Klinšaino kori starp Čibuda upes ieleju un Džarha ledāju var šķērsot daudzās vietās pa nobiru kuluāriem.

 

The rocky slopes between the Chibuda River Valley and the Jarh Glacier can be crossed in many places.

Divu skaistu pāreju traverss pa Džarha ledāja augšteci.

 

Traverse of two scenic passes upstream of the Jarh Glacier.

Mūsu pēdējā pāreja pār kuru izejam no kalniem pa akmeņainu ieleju un kanjonu.

 

Our last pass over which we exit the mountains along rocky valley and canyon.

Gleznains skats uz Hindukuša kalnu grēdu un Pjandžas upes, kura ir Afganistānas un Tadžikijas robežupe, ieleju.


Picturesque view of the Hindukush Mountain range and the valley of the Pandzh River, which is the border between Afghanistan and Tajikistan.

Dalībnieki / This Team

Juris

Inta

Viesturs

Jānis G

Dainis

Jānis L

Ilgvars

Imants

error: Alert: Content is protected !!