Tjanšans

Tian Shan

Tjanšans, kas nozīmē Debesu  kalni, ir plaša kalnu grēdu sistēma 2500 km garumā, kas atrodas Centrāzijā: Kazahstānas, Kirgizstānas, Ķīnas un Uzbekistānas teritorijā. Dienvidrietumos Tjanšans pāriet Pamirā, bet ziemeļos un austrumos savienojas ar Altaja kalniem Mongolijā. Tjanšana vidusdaļā atrodas viens no pasaulē lielākajiem augstkalnu ezeriem Isikuls. Tjanšanā sākas vairākas lielas upes, arī uz austrumiem plūstošās Sirdarja un Ile. 

Tian Shan, meaning the Mountains of Heaven or the Heavenly Mountain, is a large system of mountain ranges located in Central Asia. Tian Shan is north and west of the Taklamakan Desert and directly north of the Tarim Basin in the border region of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Xinjiang in Northwest China. In the south it links up with the Pamir Mountains and to north and east it meets the Altai Mountains of Mongolia. The Tian Shan have a number of named ranges which are often mentioned separately. In the central part of Tian Shan locates Lake Issyk-Kul.

1978.gads / year 1978

1978. gada vasarā LVU organizēja ceļojumus uz Z Tjanšanu, Aizili Alatau un Kungeja Alatau grēdu rajonu. Inta, Jāņa Jēriņa vadītās grupas sastāvā, gāja 4. kategorijas pārgājienu: AlmaAta – Talgaras pāreja (3100m) – TEU pāreja (1B 3900m) – OPTE pāreja (2A 4180m) – Toguzaka pāreja (2A 4200m) – R Dmitrijeva pāreja (2B 4200m) – Rīgas pāreja (2B 4180m) – Kumbeļa pāreja (3190) – Isikula ezers, bet Juris un Viesturs, Zigfrīda Račko vadītās grupas sastāvā, 3. kategorijas pārgājienu: AlmaAta – Butakovska pāreja (3000m) – Popova pāreja (1B 4200m) – Kugantora pāreja (1A 3800m) – Isikula ezers – Kugantora pāreja (1A 3800m) – OPTE pāreja (2A 4180m) – Bivačnij pāreja (2A 4250m) – Kokbulaka (1A 3980) pāreja – Issikas ciems. Šis kalnu rajons uz ziemeļiem no Isikkula ezera ir ļoti skaists, ar bagātīgu augu valsti, Tjanšana egļu (Picea schrenkiana) mežiem, skaistiem augstkalnu ezeriem un sniegotām virsotnēm. Te gan notiek arī lielas dabas katastrofas, morēnu ezeru pārrāvuma gadījumā sēļi izposta ielejas, ceļus, tiltus un ēkas, ir daudz cilvēku upuru. Šis reģions ir viegli pieejams, ērtie piebraukšanas ceļi, lielpilsētas Alma Atas tuvums un skaistais Isikula ezers padara to par ļoti populāru un apmeklētu kalnu rajonu.

In the summer of 1978 LSU organized trips to North Tian Shan: Trans-Ili Alatau and Kungey Alatau ranges. Inta participated in the 4th category mountains hike led by Janis Jerins: AlmaAta – Talgar Pass (3100m) – TEU Pass (1B 3900m) – OPTE Pass (2A 4180m) – Toguzaka Pass (2A 4200m) – W Dmitrijev Pass (2B 4200m) – Riga Pass (2B 4180m) – Kumbel Pass (3190) – Lake Issyk-Kul. In the group led by Zigfrids Racko, Juris and Viesturs took part 3rd category mountain hike: AlmaAta – Butakovsky Pass (3000m) – Popov Pass (1B 4200m) – Kugantor Pass (1A 3800m) – Lake Issyk-Kul – Kugantor Pass (1A 3800m) – OPTE Pass (2A 4180m) – Bivachnij Pass (2A 4250m) – Kokbulak Pass (1A 3980) – Issyk Village. This mountainous area north of Lake Issyk-Kul is very beautiful, with rich vegetation, forests of the Tian Shan spruce (Picea schrenkiana), beautiful alpine lakes and snow-capped peaks. Although there are somtime major natural disasters, in the event when landslides come from overflowing moraine lakes, valleys, roads, bridges and buildings are destroyed, and there are many casualties. This region is easily reachable, with convenient access roads, the proximity of the city of Alma Ata and the beautiful Lake Issyk-Kul making it a very popular and visited mountain area.

1989.gads / year 1989

Pēc daudziem gadiem Tjanšanu, šoreiz Terskeja Alatau un Akšijraka grēdas, apmeklēja Juris, kad Adriāna Stukļa vadītās grupas sastāvā, veica 5.kategorijas maršrutu: Tjanšana HMS – Bokovaja pāreja (1B 4300m) – Kalpakovska pāreja (2A 4250m) – Uļjanoviešu pāreja (3A 4400m) – Bezimjannij pāreja (2B 4650m) – Z Džamansu pāreja (1B 4520m) – D Čomoja pāreja (2A 4700m) – Sibīriešu pāreja (2B 4950m) – Baitora Pāreja (3A 4500m) – Džetioguzas ieleja. Terskeja Alatau atrodas dienvidos no Isikula ezera ar vidējo augstumu 4500m, stiepjas AR virzienā un ir 375 km garš. Tā ielejās ir ledāji, kas dod sākumu daudzām upēm, bet dienvidu pusē – stepju klāti augstkalnu līdzenumi, kurus sauc par sirtiem. Akšijraka grēda, kas atrodas dienvidos no Terskeja Alatau, ir plaša apledojuma centrs ar 59 ledājiem 440 km² kopplatībā. Pārgājiens izcēlās ar dabas daudzveidību, kad egļu mežiem klātās ziemeļu nogāzes mainās ar augstkalnu stepēm dienvidos un sasaluma zonām Akšijraka grēdā.

After many years, Tian Shan, this time by the Terskey Ala-too and Akshiyrak ranges, was visited by Juris when, as member of group led by Adrians Stuklis, an 5th category route: Tian Shan Meteostation – Bokovaya Pass (1B 4300m) – Kalpakovsky Pass (2A 4250m) – Ulyanovcev Pass (3A 4400m) – Bezimjanny Pass (2B 4650m) – N Jamansu Pass (1B 4520m) – S Chomoy Pass (2A 4700m) – Siberians Pass (2B 4950m) – Baitor Pass (3A 4500m) – Jetioguz Valley. Terskey Ala-too is located south of Lake Issyk-Kul with an average altitude of 4500m, extends in the EW direction and is 375 km long. Its valleys have glaciers that is source to many rivers, and on the south – steppe covered highland plains called sirts. The Akshiyrak Ridge, located south of Terskey Ala-too, is a large glaciation center with 59 glaciers with whole area of 440 km². The mountain hike was outstanding by the diversity of nature, when the northern slopes covered with spruce forests change with the high lands steppes in the south and the glacial areas in the Akshiyrak ridge.

1978

1989

error: Alert: Content is protected !!